rock-island-123406_640

Zwrot nakładów dokonanych przez jednego z małżonków na nieruchomość stanowiącą majątek odrębny drugiego z małżonków

Zgodnie z zasadą „Superficies solo cedit” to, co na powierzchni, przypada gruntowi. Z sytuacją taką mamy do czynienia przykładowo, kiedy małżonkowie w czasie wspólności ustawowej wspólnie zbudowali dom na gruncie wchodzącym w skład majątku odrębnego jednego z nich.

 

zwrot nakładów na nieruchomość

Zwrot nakładów na nieruchomość

Zgodnie z przywołaną zasadą dom stanowić będzie własność małżonka, którego własnością był grunt. Drugi z małżonków, który czynił przez okres małżeństwa ze swojego majątku odrębnego nakłady na nieruchomość,  będzie mógł żądać ich zwrotu.

Jak rozlicza się poniesione nakłady?

W jaki sposób rozliczyć nakłady, kiedy dom zbudowano częściowo z funduszy pochodzących z majątku wspólnego, a częściowo z darowizn otrzymanych przez każdego z małżonków od jego rodziców.

Ustala się ułamkowy udział nakładów każdego z małżonków w sumie nakładów, wskutek których powstał budynek według rzeczywistych kosztów z czasu budowy, i stosownie do tych ułamków ustala się udział każdego z małżonków w wartości rynkowej domu w chwili ukończenia jego budowy albo w chwili ustania wspólności ustawowej.

Co to są nakłady?

Zgodnie bowiem z art. 45 Kodeksu rodzinnego każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności.

Art. 45 Kodeksu rodzinnego nie wyjaśnia, co oznaczają użyte w nim pojęcia „wydatki” i „nakłady” . Nie ma też ustawowej ich definicji w prawie cywilnym. Rozumienie ich na podstawie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego powinno uwzględniać szczególny charakter instytucji zwrotu wydatków i nakładów w prawie rodzinnym. W doktrynie przyjmuje się, że nakłady poczynione na rzecz są to koszty poniesione w związku z zachowaniem, używaniem lub ulepszeniem tej rzeczy, natomiast wydatki poniesione na rzecz są to koszty związane z jej nabyciem. Patrz np. J.St. Piątowski, Stosunki majątkowe… , s. 26. Wydatki i nakłady poczynione na określony majątek oznaczają wydatki i nakłady poczynione na poszczególne składniki tego majątku, np. na rzeczy wchodzące w jego skład. Poczynienie wydatków i nakładów z określonego majątku – to uszczuplenie jego masy o środki przeznaczone na cele niezwiązane z tym majątkiem.

Przeczytaj też:  Świadczenie pielęgnacyjne 2015 – o ile wzrośnie i komu będzie przysługiwało?

Autor: Anna Otto

Podziel się artykułem: