jak ogłosić upadłość konsumencką

Przedawnienie roszczeń

Jeżeli zalegasz z zapłatą za meble, Twój dłużnik przeciąga sprawę i nie chce zwrócić Twojego długu albo twój bank przypomniał sobie o zaległych odsetkach, powinieneś dowiedzieć się nieco o przedawnieniu roszczeń.

przedawnienie roszczeń

Ogólne przepisy dotyczące przedawnienia roszczeń znajdują się w art. 117- art. 125 Kodeksu  cywilnego. Należy jednak pamiętać, że istnieje wiele wyjątków, w których terminy przedawnień są inne niż te przewidziane w art. 117 i następnych Kc.

Czym jest przedawnienie?

Instytucja przedawnienia spełnia istotną rolę w obrocie gospodarczym, eliminując z niego stare roszczenia, których wykonanie byłoby często utrudnione lub niecelowe. Zapewnia również pewną dyscypliną w dochodzeniu roszczeń przez wierzycieli, uniemożliwiając celowe przeciąganie i odkładanie „na później” momentu upomnienia się o swój dług.

Obecnie, przedawnienie stanowi „zarzut”, na który powoływać się może dłużnik przed sądem. Jako, że „zarzut” może być podnoszony wyłącznie przez stronę, sąd nie bierze pod uwagę przedawnienia roszczeń z urzędu. Skuteczne podniesienie zarzutu przedawnienia skutkować będzie oddaleniem powództwa i „wygraniem sprawy” przez dłużnika.

Przedawnienie roszczeń

Należy pamiętać również, że nawet przypadkowe spełnienie świadczenia przedawnionego może skutkować niemożliwością jego odzyskania w przyszłości. Zgodnie z art. 411 pkt. 3 Kc, nie można żądać zwrotu świadczenia, jeżeli świadczenie zostało spełnione w celu zadośćuczynienia przedawnionemu roszczeniu.

Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. W przypadku wystawienia przez sprzedawcę faktury VAT płatnej w ciągu 14 dni od dnia jej wystawienia, dniem wymagalności faktury jest dzień 15 od dnia jej wystawienia. Również od tego dnia liczy się termin przedawnienia roszczenia o zapłatę.

Jak przerwać bieg przedawnienia?

Przerwanie biegu przedawnienia powoduje, że w czasie podjęcia czynności zmierzającej do jego przerwania- termin ten nie biegnie, zaś po jej zakończeniu- biegnie on od nowa. Aby nie dopuścić do przedawnienia wierzytelności, wierzyciel może skorzystać z kilku rozwiązań, dzięki którym przerwie bieg przedawnienia. Należy do nich:

Przeczytaj też:  Zakaz wstępu na imprezę masową - na czym polega i kogo można nim ukarać?

1)      Dokonanie jakiejkolwiek czynności procesowej w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia przed sądem lub organem egzekucyjnym (głównie komornikiem)- może to być np. wniosek o wszczęcie egzekucji kierowany do komornika lub zawezwanie do próby ugodowej przed sądem

2)      Wszczęcie mediacji

3)      Uznanie roszczenia przez dłużnika

 

Sąd wydał nakaz zapłaty na przedawniony dług?

Jeżeli dostałeś nakaz zapłaty na dług, który Twoim zdaniem jest przedawniony, nie obawiaj się złożyć sprzeciwu (jeżeli nakaz zapłaty wydany został w postępowaniu upominawczym) lub zarzutów (od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym lub wyroku zaocznego). Sąd, jak już było wspomniane, nie uwzględnia przedawnienia z urzędu. Zgłoszenie zarzutu przedawnienia w sprzeciwie lub zarzutach może doprowadzić do oddalenia powództwa.

 

Autor: Radosz Pawlikowski

Podziel się artykułem: