auto-383897_640

Podatek od środków transportu – kto i kiedy jest podatnikiem?

Podatek od środków transportu również funkcjonuje w polskim systemie podatkowym, choć dla wielu jest mało znaną daniną publiczną. Obowiązek ten jednak ma ograniczony charakter, co oznacza, że pojawia się tylko w przypadku określonych kategorii pojazdów. Do uiszczania tego rodzaju podatku są zobowiązane osoby fizyczne, osoby prawne, jak również jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej.

podatek od środków transportu

Moment powstania obowiązku podatkowego jest inny w przypadku aut zakupionych za granicą

Generalną zasadą jest, że analizowany obowiązek podatkowy nie powstaje w dniu zakupu danego środka transportowego, lecz w pierwszym dniu następnego miesiąca po miesiącu, w którym dany środek transportowy został zarejestrowany na terenie Polski. Jednak, niektóre środki transportowe nabywane są, gdy są już zarejestrowane. W takich sytuacjach obowiązek podatkowy powstaje w pierwszych dniach miesiąca po miesiącu, w którym dany środek został nabyty. Natomiast, zobowiązania podatkowe wygasają równocześnie z końcem miesiąca, w którym dany środek został wyrejestrowany lub, gdy została wydana konkretna decyzja o wycofaniu danego pojazdu lub też gdy upłynie czas określony na używanie danego środka transportu. Występują również sytuacje, gdzie następuje zmiana właściciela środka transportu. Wtedy też obowiązek uiszczenia konkretnej kwoty podatku ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym dokonano przeniesienia własności. W sytuacji zaś, gdy dany opodatkowany pojazd jest własnością kilku osób, uiszczają oni podatek analizowanego typu w częściach równych.

Kwota podatku od środków transportowych jest zróżnicowana

Każdy podatnik jest zobowiązany do wypełnienia pewnych obowiązków. Przede wszystkim, do dnia 15 lutego musi złożyć odpowiedniemu organowi deklarację dotyczącą podatku od środku transportu na konkretny rok podatkowy. Kolejnym obowiązkiem podatnika jest wprowadzanie niezbędnych korekt do złożonej deklaracji, w momencie wystąpienia zjawisk, które należy odnotować. Niewątpliwie, najważniejszym obowiązkiem każdego podatnika jest uiszczanie określonej kwoty pieniędzy na rachunek budżetu konkretnej gminy, czyli rzeczywiste wykonanie danego zobowiązania podatkowego.  Sama zaś kwota odprowadzanego podatku jest zróżnicowana i zależy między innymi od jakości środka transportu. Może być uiszczana w różnej postaci, a więc jako podatek roczny, kwotowy, jak również maksymalny. Wszystkie te rodzaje płatności i ich wysokość jest ustalana poprzez podjęcie konkretnej uchwały na terenie gminy. Decyzję tą podejmuje Rada Gminy. Dlatego też, w sąsiednich gminach może być tak, że kwoty podatków od takich samych środków transportu będą się różnić. Nie mniej jednak, należy pamiętać, że przy ustalaniu tej kwoty trzeba wziąć pod uwagę fakt, że roczna kwota podatku od danego środka transportu nie może być wyższa od stawki, jaką precyzuje Ustawa o lokalnych opłatach i ustawa o podatkach. Jak wyżej zostało wspomniane, kwota należnego podatku zależy od wielu czynników. Do tych najważniejszych, jakie Rada Gminy może wziąć pod uwagę, zalicza się rok produkcji pojazdu, liczbę miejsc do siedzenia wewnątrz danego pojazdu , jak również to, jaki wpływa dany środek transportu ma na środowisko naturalne.

Przeczytaj też:  Elektroniczne zwolnienia zastąpią tradycyjne L4?

Pewne kategorie pojazdów są objęte zwolnieniem podatkowym

Pomimo tego, że większość środków transportu podlega opodatkowaniu, istnieją również pewne wyjątki. Przykładowo, od obowiązku uiszczania podatku są zwolnione środki, które są w posiadaniu przedstawicielstw dyplomatycznych, misji zagranicznych w szerokim tego słowa znaczeniu, jak również pojazdy, które służą urzędom konsularnym. Oprócz tych pojazdów, również zwolnione od podatku są pojazdy zabytkowe, środki transportowe, które stanowią zapasy mobilizacyjne, jak również pojazdy, które używane są do zadań specjalnych. Oczywiście, Rada Gminy może wprowadzać inne zwolnienia przedmiotowe, jednak nie mogą ingerować w jakiekolwiek zwolnienia podatkowe dotyczące ciągników siodłowych, samochodów ciężarowych, jak również przyczep i naczep, których tona przekracza lub jest równa 12 ton.

Podsumowując, należy raz jeszcze podkreślić, że podatek transportowy w polskim systemie prawnym funkcjonuje jednak w ograniczonym zakresie. Mianowicie obejmuje tylko pewne kategorie pojazdów. Ponadto wysokość tego podatku nie jest jednolita w całym kraju, a pozostaje niejako w gestii władz samorządowych. Ustawodawca wskazał jedynie jego dopuszczalną maksymalną wartość.

Autor: Joanna Jaskiernia

skorzystaj z pomocy

W czym mogą pomóc nasi prawnicy?

Udzielą kompleksowej porady na tematy związane z prawem podatkowym.

Wyjaśnią zasady określania, wyliczania i zwalniania z podatku od środków transportu.

Poprowadzą sprawę za niesłuszne naliczenie podatku od środków transportu.

Podziel się artykułem: