document-428331_640

Elementy obligatoryjne umowy o pracę

Przepisy kodeksu pracy precyzują obligatoryjne elementy umowy o pracę. Należy pamiętać, iż brak choćby jednego z nich może skutkować nieważnością umowy o pracę.

document-428331_640

Forma umowy o pracę

Umowa o pracę musi być zawarta w formie pisemnej. Dopuszczalne jest jednak zawarcie umowy w formie ustnej oraz późniejsze jej potwierdzenie na piśmie (takie potwierdzenie musi nastąpić najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy). Trzeba pamiętać, iż niedopełnienie tego obowiązku stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika, jednakże – co warto szczególnie podkreślić – sama umowa zawarta w formie ustnej jest nadal ważna.

Zgodniez art.29 Kodeksu pracy umowa o pracę powinna określać:

 • strony umowy,

 • rodzaj zawartej umowy,

 • datę jej zawarcia,

 • warunki pracy i płacy.

W szczególności:

 • rodzaj pracy, która ma być wykonywana,

 • miejsce wykonywania pracy,

 • wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia,

 • wymiar czasu pracy,

 • termin rozpoczęcia pracy.

Obowiązkiem pracodawcy jest również poinformowanie pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę,o:

 • obowiązującej pracownika dobowej normie czasu pracy,

 • częstotliwości wypłat za pracę,

 • wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,

 • obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia,

 • układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty.

Elementy nieobligatoryjne umowy o pracę:

Konstruując umowę o pracę, strony mogą zawrzeć dowolne postanowienia, należy jednak pamiętać,iż nie mogą one być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy. Regulacje, które są mniej korzystne dla pracownika, nie wiążą go, a zamiast nich stosowane będą odpowiednie przepisy Kodeksu pracy.

Składnikami umowy, które nie są wyodrębnione przez ustawodawcę jako obligatoryjne a mogą być przedmiotem ustalenia stron są na przykład, regulacje dotyczące zgody pracownika na przekazywanie mu wynagrodzenia za pośrednictwem banku bądź jego zgody na potrącenie należności na rzecz pracodawcy .Umowa o pracę w swej treści może zawierać również klauzulę zakazu konkurencji.

Przeczytaj też:  Kiedy można uniknąć płacenia akcyzy?

Rozwiązanie umowy o pracę

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy do rozwiązania umowy o pracę może dojść w przypadku:

– zwolnienia bez wypowiedzenia – aby jednak doszło do zastosowania takiego trybu rozwiązania umowy, muszą zajść obiektywne,poważne i wymierne podstawy rozwiązania umowy;

– porozumienia stron – niezbędna przy tym trybie rozwiązania umowy jest zgoda obydwu stron umowy, nie może więc pracodawca bądź pracownik podjąć jednostronnej decyzji co do rozwiązania umowy o pracę.

Autor: Maria Staręga

Podziel się artykułem: