bride-groom-621634_640

Czy warto podpisać intercyzę małżeńską?

Majątkowa umowa małżeńska (potocznie „intercyza”) jest to umowa ustalająca sprawy majątkowe przyszłych małżonków. Kwestie prawne z nią związane zostały uregulowane w ustawie Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

bride-groom-621634_640

Wspólność majątkowa

Z mocy prawa, z chwilą zawarcia małżeństwa pomiędzy małżonkami, powstaje wspólność majątkowa, która obejmuje wszystko to, co małżonkowie nabyli podczas trwania małżeństwa. Pewna  grupa przedmiotów stanowi natomiast tzw. majątek odrębny (mogą to być np. przedmioty majątkowe odziedziczone, zapisane lub przekazane jako darowizna jednemu z małżonków). Wbrew potocznemu pojmowaniu, rola małżeńskiej umowy majątkowej nie sprowadza się jedynie do rozdzielenia majątku wspólnego, lecz co warto szczególnie zaznaczyć,  polega ona na przyjęciu rozwiązania innego niż wspólność majątkowa, która w ten sposób może być ograniczona lub rozszerzona . Ponadto należy podkreślić, iż podpisanie intercyzy nie wyklucza dziedziczenia, gdyż ustanawia ona regulację majątkową obowiązującą jedynie za życia obojga małżonków.

Forma zawierania majątkowej umowy małżeńskiej

Małżeńska umowa majątkowa musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego, w przeciwnym bowiem razie będzie ona nieważna i nie wywoła żadnych skutków prawnych. Można  jednak ją zawrzeć nie tylko przed ślubem, lecz również w trakcie trwania małżeństwa.

Kiedy warto podpisać majątkowa umowę małżeńską?

Jednym z powodów podpisywania  przez małżonków intercyzy jest dążenie do utrzymania przez nich odrębności majątkowej, a także uniknięcia w przypadku rozwodu długiego i często nieprzyjemnego w przebiegu postępowania o podział majątku.

Inną przyczyną może być chęć uniknięcia odpowiadania za długi majątkiem obojga małżonków. Podpisanie intercyzy wprowadzającej rozdzielność majątkową z tego powodu może być uzasadnione zwłaszcza wtedy, gdy jedno z małżonków prowadzi działalność gospodarczą wiążącą się z dużym ryzykiem finansowym. W takim przypadku należy pamiętać, iż aby intercyza wprowadzająca rozdzielność majątkową była skuteczna, tzn. by uniemożliwiała wierzycielowi egzekucję z majątku wspólnego, wierzyciel  musi wiedzieć, że taka umowa została zawarta. Przedsiębiorca  ma  obowiązek  ujawnić w ewidencji gospodarczej informację o ustaniu bądź istnieniu wspólności majątkowej.

Przeczytaj też:  Ulga mieszkaniowa w przypadku dziedziczenia nieruchomości

Czy zawsze warto podpisać intercyzę małżeńską?

Małżonkowie mający  podpisaną intercyzę nie mogą  rozliczać się wspólnie z podatku dochodowego. W sytuacji, gdy jedno z nich zarabia znacznie więcej niż drugie, podpisanie intercyzy wydaje się więc niekorzystne.

Podobnie w przypadku ubiegania się o kredyt,  w wyniku podpisania majątkowej umowy małżeńskiej  dochody małżonków nie będą sumowane i w takiej sytuacji konieczne stanie się uzyskanie poręczenia.

 

Autor: Maria Staręga

Podziel się artykułem: