home-office-599475_640

Zasady zawierania umów

Przyjmuje się, że umową cywilnoprawną jest zgodny zamiar dwóch lub więcej stron, ustalający ich wzajemne prawa lub obowiązki. Umawiające się podmioty wyrażają w umowie oświadczenia woli, będące niczym innym jak czynnościami kreującymi, zmieniającymi lub znoszącymi istniejący między nimi stosunek cywilnoprawny. Celem każdego oświadczenia woli jest zakomunikowanie przez składającego innym osobom swej woli, dlatego treść oświadczenia powinna zawsze odpowiadać woli osoby je składającej.

Zasada swobody umów

Z ogólnej zasady swobody umów wyrażonej w Kodeksie Cywilnym wynika, że strony zawierające umowę mogą w zasadzie dowolnie ukształtować treść wiążącego je stosunku prawnego, ważne jednak, by jego treść lub cel nie sprzeciwiały się charakterowi danej czynności prawnej, przepisom ustawy, zasadom współżycia społecznego, czyli powszechnie uznawanym wartościom, regułom obyczajowości, etyki. Swoboda ma zapewnić stronom dowolność co do tego, czy i z kim zawrzeć umowę, jaką treść i formę jej nadać. Dlatego też nie każda umowa będzie miała swoją specjalną nazwę określoną w przepisach prawnych.

Klauzule niedozwolone

W wielu dziedzinach życia codziennego zdarza nam się zawierać umowy, przy podpisywaniu których nie mamy prawa negocjować warunków w nich zawartych. Mamy z nimi do czynienia przy zawarciu umowy z bankiem, dostawcą Internetu czy operatorem sieci telefonicznych. Są to tak zwane umowy adhezyjne, przy zawieraniu których konsument może być narażony na zaakceptowanie warunków czynności prawnej dla niego niekorzystnej. Kodeks Cywilny chroni konsumentów przed takimi niebezpieczeństwami, stanowiąc, że klauzule zawarte w umowach, które nie zostały uzgodnione indywidualnie, nie wiążą konsumenta, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszający jego interesy. Najczęściej stosowanymi przez przedsiębiorców niedozwolonymi klauzulami są takie, które ograniczają odpowiedzialność przedsiębiorcy za działania podmiotów dostarczających zakupiony produkt konsumentom, ograniczają prawa konsumenta przy zawieraniu umów na odległość czy odpowiedzialność sprzedawcy za niezgodność sprzedawanego produktu z opisem.

Przeczytaj też:  Prezydent podpisał ustawę deregulacyjną

Zasady zawierania umów – o czym należy pamiętać?

Przed zawarciem (podpisaniem) jakiejkolwiek umowy dotyczącej produktu lub świadczenia, należy się z nią zapoznać. Jeżeli jakieś z jej elementów nie są zrozumiałe, warto prosić oferującego produkt o wyjaśnienia. Zawsze gdy wydaje nam się, że pewne elementy umowy mogą być sprzeczne z prawem lub nie są dla nas zrozumiałe, należy przed podpisaniem zasięgnąć rady prawnika. W dzisiejszym obrocie prawnym coraz częściej decydujemy się zawrzeć umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Należy wiedzieć, że przewiduje się co do nich pewne regulacje szczegółowe, jak np. 14-dniowy termin na odstąpienie od umowy czy prawo żądania przez konsumenta potwierdzenia oferty składanej przez przedsiębiorcę przez telefon.

skorzystaj z pomocy(1)

Podziel się artykułem: