zadoscuczynienie za smierc osoby bliskiej

Wady oświadczenia woli

Poprzez wady oświadczenia woli należy rozumieć szczególe stany faktyczne, wskazane przez ustawodawcę, które uzasadniają pozbawienie aktu prawnego, jakim jest oświadczenie woli, skuteczności prawnej.

zadoscuczynienie za smierc osoby bliskiej

W polskim systemie prawnym koncepcja wad oświadczenia woli  bierze pod uwagę nie tylko stan psychiki i wiedzy osób składających oświadczenie , ale także interesy i dobrą wiarę osób, do których takie oświadczenie jest skierowane.

Rodzaje wad oświadczenia woli wskazane w Kodeksie cywilnym

  • brak świadomości lub swobody wyrażenia woli (art. 82),
  • pozorność (art. 83),
  • błąd (art.84–86),
  • groźba(art.87–88).

Brak świadomościlub swobody jest wadą związaną z pozostawaniem w stanie psychicznym, który całkowicie uniemożliwia świadome podjęcie decyzji i wyrażenie woli.Stan ten może być wywołany rozmaitymi przyczynami, z których najczęściej wymienia się: chorobę psychiczną, niedorozwój umysłowy lub inne, nawet przemijające zaburzenia umysłowe (powstałe wskutek np. nadużywania alkoholu, wysokiej gorączki).

Pozorność  wyraża się w braku zamiaru wywołania skutków prawnych i jednoczesnym zamiarze stworzenia okoliczności mających na celu zmylenie osób trzecich. Z pozornością będziemy mieli doczynienia np. w sytuacji, gdy dwie osoby spisząumowę darowizny, tymczasem faktycznie dokonają sprzedaży.

Błąd oznacza mylne wyobrażenie lub brak tego wyobrażenia u osoby oświadczającej swoją wolę o rzeczywistym stanie rzeczy, np.gdy kupuje się kopię obrazu, myśląc,że to oryginał.

Groźba polega na wymuszeniu oświadczenia woli.Groźba ma wpływ na ważność oświadczenia woli, gdy jest bezprawna (np. porwanie, zastraszenie, szantażowanie).Może ona być skierowana zarówno do osoby składającej oświadczenie woli, jaki do osoby trzeciej (np. małżonka osoby składającej oświadczenie woli).

Skutki składania oświadczenia woli z wadami

Wada oświadczenia woli może powodować:

  • Bezwzględną nieważność, co oznacza,że czynność prawna zawierająca wadliwe oświadczenie woli od momentu jej dokonania nie wywołuje żadnych skutków prawnychi nie ma możliwości jej konwalidacji, czyli przywrócenia ważności.
  • Względną nieważność, co oznacza, że czynność jest ważna i wywołuje skutki prawne, jednak może zostać wzruszona przez osobę wskazaną przez ustawodawcę i w czasie przez niego wskazanym.Jeśli nie zostanie wzruszona w odpowiednim czasie,następuje jej konwalidacja, czynność staje się ważna w sposób niewzruszalny.
Przeczytaj też:  Ministerstwo przygotowało projekt nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym

Należy pamiętać, iż zgodnie z art. 88 Kodeksu cywilnego uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli, które zostało złożone innej osobie pod wpływem błędu lub groźby, następuje przez złożenie tej osobie oświadczenia na piśmie. Oświadczenie należy złożyć w terminie roku od wykrycia błędu bądź też z upływem roku od czasu, kiedy ustąpił czas obawy (w przypadku groźby).

 

Autor: Maria Staręga

Podziel się artykułem: