business-740074_640

Umowa zlecenia – wszystko, co należy o niej wiedzieć

Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Umowa ta może być zawarta w dowolnej formie zarówno ustnie a więc przez dorozumiane oświadczenia woli i milczenie jak i pisemnie.

 

business-740074_640

Jednak dla celów dowodowych lepiej ją zawierać w formie pisemnej. Z uwagi na fakt, że umowa zlecenia obejmuje pełnomocnictwo do dokonania czynności przewidzianej w umowie w przypadku, gdy dokonanie takiej czynności wymaga szczególnej formy wówczas i sama umowa zlecenia powinna być zawarta w tej właśnie formie.

Przykład: Pan Jacek polecił w liście Panu Wojciechowi poszukiwanie i zakup mieszkania, w tym celu przelał posiadane przez siebie środki pieniężne na zakup nieruchomości. Dowodem zawarcia umowy zlecenia będzie w tym przypadku treść listu wskazującego na polecenie dokonania transakcji kupna oraz dowody w postaci przelewu z rachunku bankowego.

Przedmiot umowy zlecenia

Istotą umowy zlecenia jest świadczenie jednej ze stron polegające na dokonaniu określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Pojęcie czynności prawnych rozumiane jest szeroko, obejmuje ono nie tylko czynności prawa materialnego, ale także czynności podejmowane w postępowaniach przed organami stosującymi prawo (czynności procesowe oraz inne działania związane z reprezentowaniem dającego zlecenie w postępowaniach sądowych, administracyjnych, przed sądami polubownymi i innymi organami).

Umowa ta może także obejmować dokonanie czynności faktycznych lub świadczenie usług. Jeżeli działanie przyjmującego zlecenie ma stanowić kompleks czynności obejmujący obok czynności prawnych także czynności faktyczne (np. zarząd przedsiębiorstwem czy nieruchomością), stosuje się przepisy o zleceniu za pośrednictwem art. 750 KC.

Wypowiedzenie umowy zlecenia

Przy umowie zlecenia, co do zasady, strony mają prawo do jednostronnego rozwiązania zobowiązania przez tak zwane wypowiedzenie umowy zlecenia. Jeżeli umowę wypowiedział dający zlecenie to, zobowiązany jest on do zwrócenia przyjmującemu zlecenie poczynionych do dnia wypowiedzenia wydatków, a przy zleceniu odpłatnym także takiej części wynagrodzenia, jaka odpowiada wykonanej przez przyjmującego zlecenie części działań składających się na jego świadczenie. Jeżeli natomiast zlecenie wypowiada przyjmujący, to o ile nie umówiono się inaczej, nie przysługuje mu roszczenie o zwrot wydatków i odpowiednią część wynagrodzenia.

Przeczytaj też:  Kiedy można uniknąć płacenia akcyzy?

Wypowiedzenie może zostać dokonane w każdym czasie, jednak tylko dopóki zlecenie nie zostanie wykonane przez przyjmującego (dopóki nie dokona on zleconej czynności) lub, przy zleceniu stałym zawartym na czas określony, nie upłynie przewidziany w umowie czas istnienia zobowiązania.

W wypowiedzeniu umowy zlecenia nie trzeba wskazywać przyczyny wypowiedzenia z tym jednak zastrzeżeniem, że jeśli zlecenie miało charakter odpłatny a przyjmujący zlecenie lub dający wypowiedział je bez ważnego powodu wypowiadający będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania.

Również umowa zlecenia zawarta na czas oznaczony może być wypowiedziana przez każdą ze stron w każdym czasie. W zależności natomiast od tego czy przyczyną wypowiedzenia był ważny powód czy nie różne będą skutki finansowe wypowiedzenia.

Strony nie mogą wyłączyć w umowie ani w drodze późniejszej czynności prawnej uprawnienia do wypowiedzenia umowy zlecenia z ważnych powodów. Nieważne są więc postanowienie przewidujące konieczność zachowania terminu wypowiedzenia. Jeżeli więc  umowa ogólnie przewiduje możliwość wypowiedzenia z zachowaniem określonego terminu, termin ten nie ma zastosowania, jeżeli istnieje ważny powód wypowiedzenia.

Podsumowując stwierdzić należy, że:

– w przypadkach, w których Umowa nie przewiduje okresu jej wypowiedzenia:

przy wypowiedzeniu Umowy przez Zleceniodawcę bez ważnych powodów, wypowiedzenie odniesie skutek natychmiastowy i Zleceniodawca narazi się na ew. roszczenie odszkodowawcze (ciężar wykazania szkody i jej wartości spoczywać będzie jednak na Zleceniobiorcy) i nie narazi się na roszczenie o zapłatę wynagrodzenia;

przy wypowiedzeniu Umowy z ważnych powodów, wypowiedzenie odniesie skutek natychmiastowy i Zleceniodawca nie narazi się ani na roszczenie odszkodowawcze ani na roszczenie o zapłatę wynagrodzenia;

– w przypadkach w których Umowa przewiduje okres jej wypowiedzenia:

przy wypowiedzeniu Umowy bez ważnych powodów Umowa ulegnie rozwiązaniu z upływem terminu wypowiedzenia;

przy wypowiedzeniu Umowy z ważnych powodów, wypowiedzenie odniesie skutek natychmiastowy (chyba że w umowie przewiduje się okres wypowiedzenia także przy wypowiedzeniu z ważnych powodów) i Zleceniodawca nie narazi się ani na roszczenie odszkodowawcze ani na roszczenie o zapłatę wynagrodzenia.

Przeczytaj też:  Uchodźca – szansa na lepsze życie?

 

Autor: Anna Otto

Podziel się artykułem: