nowelizacja kpk

Tytuł egzekucyjny – czym jest klauzula wykonalności?

Nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności nie jest tożsame z wydaniem uprawnionemu tytułu wykonawczego. Są to dwie różne czynności sądu.

hammer-719066_640

Pozywając dłużnika o zapłatę należności wierzyciel uzyskuje nakaz zapłaty w którym sąd zobowiązuje dłużnika do zapłaty zasądzonej należności. Aby nakaz zapłaty mógł być egzekwowany skutecznie przez komornika musi on zostać zaopatrzony w klauzulę wykonalności.

Postępowanie sądu w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności

Klauzula wykonalności nadawana jest postanowieniem sądu, który orzeka w przedmiocie nadania wyrokowi klauzuli wykonalności jednoosobowo. W postępowaniu co do nadania klauzuli wykonalności, co do zasady, sąd nie bada pod kątem merytorycznym istnienia obowiązku podlegającego egzekucji, lecz  ogranicza się do stwierdzenia, że wydany tytuł egzekucyjny nadaje się do egzekucji i że można go generalnie dopuścić do egzekucji.

Do wniosku o nadanie klauzuli wykonalności należy dołączyć tytuł egzekucyjny, jeżeli tytuł ten nie pochodzi od sądu, do którego skierowany jest wniosek o nadanie klauzuli. Jeżeli sąd nadający klauzulę wydał również tytuł egzekucyjny to wówczas sąd klauzulę umieszcza na wypisie orzeczenia stanowiącego tytuł egzekucyjny. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności podlega na podstawie art. 77pkt  3) ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych opłacie kancelaryjnej w wysokości 6 zł za każdą stronę. Klauzulę wykonalności nadaje się przeciwko osobie wymienionej w tytule egzekucyjnym. W przypadku jeżeli wierzyciel chce skierować egzekucję również do majątku małżonka dłużnika w celu zaspokojenia się z wchodzącego w skład majątku wspólnego przedsiębiorstwa będzie musiał wystąpić z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika. W tym przypadku do wniosku dołącza się dowód w postaci dokumentu prywatnego lub urzędowego, że dochodzona wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Sama klauzula to pieczątka lub nadruk komputerowy na treści nakazu zapłaty, polecająca ” wszystkim urzędom oraz osobom, których to może dotyczyć, aby postanowienia tytułu niniejszego wykonały, a gdy o to prawnie będą wezwane, udzieliły pomocy”.

Przeczytaj też:  Spożywanie alkoholu w miejscach publicznych

Zmiany w przedmiocie nadania nakazowi zapłaty klauzuli wykonalności

Po nowelizacji przepisu art. 782 § 2 kodeksu postępowania cywilnego wierzyciel będzie musiał wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty wydanemu w zwykłym postępowaniu. Od dnia 3 maja 2012 r. sąd nadaję z urzędu klauzulę wykonalności wyłącznie nakazowi zapłaty wydanemu przez e-sąd. Oznacza to, że we wszystkich innych przypadkach wierzyciel po uprawomocnieniu się wyroku będzie musiał sam wystąpić do sądu z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności oraz doręczenie odpisu nakazu zapłaty wraz z klauzulą wykonalności. Klauzula nadawana jest przez sąd I instancji, wyjątkowo jeżeli akta sprawy znajdują się w sądzie II instancji, wtedy ten sąd będzie właściwy do nadania klauzuli wykonalności.

 

Autor: Anna Otto

Podziel się artykułem: