wybory 2015

Stawki podatkowe oraz składki ZUS i KRUS, czyli podatkowa kiełbasa wyborcza – wybory 2015

Zbliżające się wybory parlamentarne powodują, że na arenie politycznej pojawia się coraz większy szereg spraw, które w społeczeństwie uznawane są za drażliwe. Drażliwe dlatego, że dotyczą aspektów życia polityczno-gospodarczego, które mocno wpływają na sytuację ekonomiczną obywateli.

wybory 2015

PIT, CIT, VAT, ZUS, Krus – co obiecują partie polityczne?

Wybory 2015 – obietnice wyborcze

Jednym z nich jest kwestia opodatkowania różnych grup, zmiana wysokości podatków, ale również zmiana składek ZUS czy KRUS. Poszczególne partie proponują różne modyfikacje wysokości, ujednolicenia i likwidacji poszczególnych składek i podatków. Dziś postaramy się w możliwie najprostszy sposób pokazać, jak wygląda aktualny stan prawny i jakie są postulaty poszczególnych partii politycznych.

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

Jest to podatek bezpośredni, którego podstawą obliczeń jest dochód, jaki osiągają osoby fizyczne. Uregulowany jest ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. Jego prawną podstawą jest zarówno Konstytucja RP, jak i ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenie wykonawcze. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych jest nieustannie modyfikowana, bo od 2000 roku zmieniana była aż 133 razy.

Podstawowe stawki oprocentowania dochodów podatkiem PIT wynoszą 18% i 32%.
 • Jeśli dochód wynosi nie więcej niż 85.528,00zł to kwota podatku równa się 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł.
 • Jeśli dochód wynosi więcej niż 85.528,00zł to podatek wynosi 14.839,02zł + 32% z pozostałej kwoty ponad 85.528,00zł.
Istnieje również kwota „wolna od podatku”. Dochód poniżej 3.091,00zł nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Podatek dochodowy od osób prawnych(CIT)

Jest to podatek bezpośredni, naliczany od dochodów spółek, przedsiębiorstw. Został wprowadzony ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Przepisów o tym podatku nie stosuje się do:

 • przychodów z działalności rolniczej (z wyjątkiem dochodów z działów specjalnej produkcji rolnej)
 • przychodów z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach
 • przychodów wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy
 • przychodów (dochodów) przedsiębiorców żeglugowych opodatkowanych podatkiem tonażowym.
Podatnikami w rozumieniu tej ustawy są:
 • osoby prawne
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej, z tym, że podatnikami są spółki kapitałowe w organizacji oraz spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • podatkowe grupy kapitałowe (grupy składające się z co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które funkcjonują w związkach kapitałowych i spełniają określone w ustawie warunki)
 • spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.
Obecnie w Polsce stawka podatkowa CIT wynosi 19%.

Podatek od towarów i usług (VAT)

W odróżnieniu od dwóch wcześniejszych, jest to podatek pośredni, naliczany od wartości dodanej towarów i usług (tzw. obrotowy). W Polsce został wprowadzony przez ustawę z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Jednak wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej został wprowadzony ponownie w nowej ustawie o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.

Przeczytaj też:  Podatek od spadków i darowizn - kto nie musi go płacić?

Stawka podstawowa wynosi obecnie 23%. Niemniej, przepisy wprowadzają różne modyfikacje stawek procentowych w zależności od rodzaju produktu czy usługi:

 • Stawka 5% obejmuje książki oraz podstawowe produkty żywnościowe
 • Stawka 8% naliczana jest na: artykuły spożywcze, nawozy, towary związane z ochroną zdrowia, przeznaczone do ochrony przeciwpożarowej, usługi związane z rolnictwem, leśnictwem, usuwaniem odpadów, transportem, zakwaterowaniem, wstępem na imprezy sportowe, rekreacyjne, kulturalne oraz do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym
 • Stawka 7% jest naliczana przez nabywcę towarów od rolnika ryczałtowego 
 • Stawka 0% jest naliczana przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów oraz przy eksporcie towarów

Składki ZUS

Każdy pracownik zatrudniony na umowie o pracę, mianowany czy powołany, ma odprowadzane składki ZUS. Wynika to z faktu zabezpieczenia pracownika przed niespodziewanymi sytuacjami mogącymi zachwiać jego stabilność finansową, ale mają również zapewnić mu przynajmniej w minimalnym stopniu zabezpieczenie, kiedy przebywać będzie na emeryturze.

Na składki do ZUS składają się ubezpieczenia:

 • emerytalne
 • rentowe
 • chorobowe
 • wypadkowe.

Składka emerytalna wynosi łącznie 19,52% podstawy wynagrodzenia, płacona po połowie przez pracownik i pracodawcę. Składka na ubezpieczenie rentowe wynosi 8%, z czego zaledwie 1,5% płaci pracownik. Składka chorobowa to 2,45%, płacona w całości przez pracownika, co wynika z faktu, iż jest to świadczenie, które aktywuje się w momencie niezdolności pracownika do pracy, spowodowanej chorobą lub macierzyństwem. Jego podstawą są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Istnieje jeszcze jedna składka na ubezpieczenie wypadkowe, której wysokość jest ruchoma (od 0,67% do 3,86%), bowiem zależy ona od wysokości ryzyka związanego z wykonywaną pracą (inna wysokość u nauczycieli a inna u budowlańca).

Warto nadmienić, że istnieje jeszcze jedno ubezpieczenie, które nie jest ubezpieczeniem społecznym, ale pracownik podlega jego składkom. Mowa tutaj o ubezpieczeniu zdrowotnym (NFZ), które stanowi 9% podstawy wymiaru, czyli przychód brutto pomniejszony o składki na ubezpieczenie społeczne.

Przeczytaj też:  Elementy obligatoryjne umowy o pracę

Składki KRUS

KRUS to instytucja państwowa odpowiedzialna za ubezpieczenie społeczne rolników. Do obsługiwanych przez nią ubezpieczeń należą:

 • ubezpieczenie emerytalno-rentowe,
 • ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie.
Jedynymi warunkami, które należy spełnić, aby być objętym składkami KRUS, są:
 • pełnoletniość
 • zamieszkiwanie i prowadzenie działalności rolniczej we własnym gospodarstwie rolnym na terenie RP
 • prowadzenie działalności osobiście i na własny rachunek.
wybory parlamentarne

źródło: krus.gov.pl

Co proponują nam partie przed wyborami parlamentarnymi 2015?

Nie jest nowością, że każde wybory niosą ze sobą masę różnych propozycji zmian systemów. Zazwyczaj jednak partie próbują prześcigać się w tym, która dla lepszą ofertę.

Platforma Obywatelska

Przedstawiając swój program, partia wyraziła chęć likwidacji składki ZUS i składki na NFZ (ubezpieczenie zdrowotne). Osoby zatrudnione na jednolitym kontrakcie miałyby wobec powyższego płacić wyłącznie jednolity podatek dochodowy. Poza tym zapowiadany jest wzrost płacy minimalnej, walka z umowami „śmieciowymi oraz zmiany w programach mieszkaniowych (wybudowanie nowych mieszkań pod wynajem). Partia myśli również nad wprowadzeniem 10% stawki podatkowej dla osób o niskich dochodach.

Prawo i Sprawiedliwość

Postulują, żeby podatek CIT dla przedsiębiorców za ich rządów wyniósł 15%, a minimalna stawka godzinowa miałaby wynosić 12 zł brutto. Co więcej, wyrażają chęć obrony interesów polskich rolników, w tym walkę o wyrównanie unijnych dopłat, ale również likwidację NFZ, co pozwoliłoby na finansowanie służby zdrowia z budżetu państwa. Zasadnicza zmiana ma również dotyczyć powiększenia kwoty wolnej od podatku z 3 tys. zł do 8 tys. zł. PiS chce wprowadzenia trzeciej stawki podatkowej w wysokości 39% dla osób zarabiających powyżej 300 tys. zł (z wyłączeniem osób tworzących nowe miejsca pracy). Planują obniżanie pozapłacowych kosztów pracy (tzw. klina podatkowego). Postulowane jest również wprowadzenie ulg podatkowych ze względu na ilość dzieci w rodzinie oraz utrzymanie zróżnicowanych stawek podatku VAT przy jednoczesnym obniżaniu stawki podstawowej.

Przeczytaj też:  Obowiązkowe odblaski dla pieszych w walce z wypadkami drogowymi

.Nowoczesna

Hasło 3×16% niewiele mówi. Jednak po rozwinięciu dowiadujemy się, że chodzi o zmianę stawki podatków PIT, CIT i VAT na 16% każdą. Partia proponuje także usunięcie przywileju dla rolników, czyli usunięcie KRUSu oraz likwidację wcześniejszych urlopów dla górników. Istotna jest również propozycja reformy systemu opieki zdrowotnej, zapewniająca równy dostęp dla wszystkich chorych, niezależnie od osiąganych dochodów, miejsca zamieszkania czy stanu zdrowia.

Polskie Stronnictwo Ludowe

Partia postuluje wprowadzenie nowego tzw. podatku rodzinnego, umożliwiającego wspólne rozliczanie rodzin. Chcą wprowadzić również granice wynagrodzenia: 1900 zł płacy minimalnej i 1200 zł emerytury minimalnej. Postulatem jest również stawka 0% VAT na artykuły dziecięce i bezpłatne leki dla seniorów.

Zjednoczona Lewica

Postulatem Zjednoczonej Lewicy jest opodatkowanie księży podatkiem dochodowym, co wynika z likwidacji Funduszu Kościelnego oraz usunięcia religii ze szkół. Chcą wprowadzi również zmiany w zagadnieniach związanych z pracą, a mianowicie zakaz bezpłatnych staży, wyższą płacę minimalną, jak również obniżenie wieku emerytalnego. Partia chciałaby również wprowadzenia podatku od spekulacyjnych transakcji finansowych czy podatku od aktywów bankowych, które według jej przedstawicieli opiewają na kwoty miliardowe.

Partia Razem

Planuje wprowadzenie minimalnej płacy godzinowej w wysokości 15 złotych brutto dla umowy o pracę na czas nieokreślony i 20 złotych brutto dla wszystkich innych rodzajów umów oraz podniesienie kwoty wolnej od podatku do dwunastokrotności minimum socjalnego. Chcą również wprowadzić progresywną skalę podatkową, według której mniej zarabiający będą płacić niższe, a więcej zarabiający – wyższe podatki niż dziś. Co się z tym wiąże to nowa stawka podatkowa „dla prezesów” – 75% od dochodów powyżej 500 000 złotych rocznie. Partia postuluje również finansowanie służby zdrowia bezpośrednio z budżetu państwa, a nie ze składek zdrowotnych oraz zatrzymanie komercjalizacji opieki zdrowotnej.

 

Autor: Karolina Czech

Podziel się artykułem: