auto-515749_640

Roszczenia przysługujące z tytułu wypadku komunikacyjnego

Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym może dochodzić na drodze cywilnoprawnej roszczeń przysługujących mu z powodu szkody majątkowej jak i nie majątkowej.

auto-515749_640

Odszkodowanie

Z powodu uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia na skutek wypadku poszkodowany może dochodzić zapłaty sumy pieniężnej, która pokryje koszty leczenia, koszty zniszczonej w wyniku wypadku odzieży, koszty dojazdów do placówek medycznych a także koszty opieki sprawowanej nad nim przez rodzinę z  powodu jego niesprawności.

Renta

Jeżeli poszkodowany utracił częściowo lub całkowicie zdolność do pracy zarobkowej, albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może domagać się renty. Jeżeli w chwili orzekania nie da się dokładnie ustalić wysokości szkody, wówczas można się domagać przyznania renty tymczasowej.

Wymienione powyżej przesłanki przyznania renty powinny mieć trwały charakter, choć nie oznacza to, że muszą być nieodwracalne. Renta ma rekompensować uszczerbek jaki powstał w dochodach poszkodowanego uzyskiwanych zarówno z tytuły umowy o pracę, umowy zlecenia, o dzieło, jak i prowadzonej działalności gospodarczej.

Zadośćuczynienie

Drugim obok odszkodowania roszczeniem przysługującym poszkodowanemu w wyniku wypadku komunikacyjnego jest zadośćuczynienie za doznaną krzywdę niematerialną. Na gruncie orzecznictwa wypracowane zostały kryteria decydujące o wysokości przyznawanego zadośćuczynienia za krzywdę.  Bierze się pod uwagę takie okoliczności jak: długotrwałość  procesu powrotu do zdrowia, cierpienia fizyczne oraz psychiczne związane z leczeniem, wiek poszkodowanego, stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego wyrażający się w kalectwie, oszpeceniu, ograniczeniach ruchowych, ograniczeniach wykonywania czynności życia codziennego, poczucie bezradności życiowej, niekorzystne widoki i możliwości poszkodowanego w przyszłości.

Roszczenia przysługujące rodzinie zmarłego wskutek wypadku komunikacyjnego

Innym roszczeniem przysługującym z tytułu wypadku komunikacyjnego w którym poszkodowany poniósł śmierć jest odszkodowanie dla rodziny zmarłego, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej. Pogorszenie sytuacji życiowej oznacza zarówno niekorzystną zmianę aktualnej sytuacji materialnej, jak i utrata realnej możliwości polepszenia sytuacji życiowej najbliższych członków rodziny w przyszłości.

Przeczytaj też:  Kto i w jakiej wysokości płaci podatek od gier?

Odszkodowanie obejmuje również zwrot kosztów pogrzebu dla osoby, która je faktycznie poniosła. Ponadto podkreślić należy, że nie ma znaczenia, że wypłacono z tego tytułu zasiłek pogrzebowy.

W skład odszkodowania wchodzą również poniesione koszty leczenia zmarłego i obejmują wszelkie wydatki związane z leczeniem zmarłego, których poniesienie było uzasadnione ówczesnym stanem wiedzy medycznej.

Renta

Roszczenie o zapłatę renty, przysługuje ono osobom, względem których na zmarłym spoczywał ustawowy obowiązek alimentacyjny (np. rodzicom zmarłego dziecka, czy odwrotnie). Decydujące znaczenie dla określenia kręgu podmiotów uprawnionych do renty mają zatem przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Dodać należy również, iż roszczenie rentowe przysługuje wyłącznie osobom, które posiadały roszczenie o uiszczanie alimentów w chwili śmierci poszkodowanego- faktyczne, a nie potencjalne.

Zadośćuczynienie

Rodzina zmarłego może dochodzić również zadośćuczynienia z powodu śmierci osoby bliskiej. Przedmiotowe uprawnienie służy zaspokojeniu roszczeń niemajątkowych, które powstały w związku ze śmiercią poszkodowanego. Dotyczy to zatem cierpień psychicznych oraz fizycznych osób najbliższych zmarłego.

Dbamy o naszych klientów i otaczamy ich należną opiekę w procesie dochodzenia odszkodowań i zadośćuczynień z tytułu wypadków komunikacyjnych.

Skontaktuj się z nami już dziś – dokonamy bezpłatnej analizy Twojej sprawy i pomożemy w dochodzeniu praw. Skorzystaj z formularza poniżej lub zadzwoń:

+48 71 307 07 44

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon

Miasto

Temat (wymagane)

Treść wiadomości
 

Autor: Anna Otto

Podziel się artykułem: