field-of-poppies-50588_640

Podatek rolny – przydatne informacje

Podmioty posiadające nieruchomości gruntowe sklasyfikowane w Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych są obowiązane do zapłaty podatku rolnego – i to niezależnie od tego czy podmiotem tym jest osoba fizyczna, prawna czy też jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. 

field-of-poppies-50588_640

Podatek rolny

Ponadto, podatnikiem będzie nie tylko właściciel takiego gruntu, ale również posiadacz samoistny, użytkownik wieczysty oraz posiadacz gruntów stanowiacych własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

Jak obliczyć wysokość podatku?

W podatku występują dwie różne podstawy opodatkowania i dwie różne stawki :

– dla gruntów gospodarstw rolnych – podstawą jest liczba hektarów przeliczeniowych, a stawką – równowartość 2,5 kwintala żyta za 1 taki hektar.

Hektar przeliczeniowy jest obliczany na podstawie danych zawartych w EGiB – liczy się powierzchnia, klasa gleb, rodzaj użytków rolnych i okręg podatkowy, w którym dana nieruchomość się znajduje.

– dla gruntów innych niż grunty gospodarstw rolnych podstawą jest liczba hektarów widniejąca w EGiB (liczy się więc powierzchnia), a stawka podwaja się do równowartości 5 kwintali żyta za 1 hektar.

Cena żyta w obu sytuacjach ustalana jest na podstawie średniej ceny skupu żyta za I,II i III kwartał roku poprzedzającego rok podatkowy (ogłasza ją Prezes GUS w Monitorze Polskim).

Powstanie i wygaśnięcie zobowiązania, sposób zapłaty podatku

Zobowiązanie podatkowe powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie zobowiązania ( na przykład : nabycie gruntów nastąpiło 10 marca, więc zobowiązanie podatkowe zaktualizuje się 1 kwietnia ). Wymiar podatku w roku, w którym powstało zobowiazanie jest proporcjonalny do liczby miesięcy za które należy zapłacić podatek. Zobowiązanie wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające obowiązek ( analogicznie – sprzedaż gruntów 10 marca, więc zobowiązanie wygaśnie 31 marca ).

Przeczytaj też:  Świadczenie pielęgnacyjne 2015 – o ile wzrośnie i komu będzie przysługiwało?

Sposób zapłaty różni się w zależności od tego, kto jest podmiotem podatku. Jeśli jest to osoba fizyczna, to płaci ona od momentu otrzymania decyzji ustalającej. Podatek jest ustalany w wymiarze rocznym – płatny w czterech ratach ( do 15.03, 15.05, 15.09, 15.11 roku podatkowego ). Ponadto osoba fizyczna ma obowiązek złożyć organowi podatkowemu informację o gruntach na specjalbym formularzu w przeciągu 14 dni od powstania zobowiązania. W przypadku pozostałych podmiotów zobowiązanie powstaje z mocy prawa. Odpowiednią deklarację należy złożyć do 15.01 danego roku, a jeśli zobowiązanie dopiero powstało, to podatnik również ma 14 dni na jej złożenie. Raty płacone są w takich samych terminach jak w przypadku osób fizycznych.

W podatku rolnym występują zwolnienia i ulgi. Mają one charakter podmiotowy ( zwolnienia – Skarb Państwa, gminy, uczelnie, instytuty naukowe; ulgi – ulga żołnierska ), przedmiotowy ( gleby najgorszych klas oraz ulga wysokogórska ) oraz podmiotowo – przedmiotowy.

Podatek rolny jest podatkiem przychodowym i majątkowym. Stanowi dochód budżetu gminy.

 

Autor: Damian Czekaj

Podziel się artykułem: