father-656734_640

Jakie są przesłanki obniżenia zasądzonych wcześniej alimentów?

Zgodnie z brzmieniem art. 138 k. r. i. o. w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

father-656734_640

Kodeks rodzinny i opiekuńczy reguluje więc sytuację, w których zobowiązany prawomocnym wyrokiem lub na mocy ugody do płacenia alimentów może żądać ich zmiany.

Co bierze pod uwagę sąd orzekając o obniżeniu alimentów?

Kwestią zasadniczą, którą będzie zajmował się Sąd w toku postępowania dowodowego jest badanie, czy po wyroku zasądzającym alimenty zaszła zmiana stosunków, która będzie uzasadniała zmniejszenie wysokości świadczeń majątkowych na rzecz uprawnionego.

Przez zmianę stosunków rozumie się istotne zmniejszenie lub ustanie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji, lub gdy zmniejszyły się potrzeby uprawnionego. W postępowaniu Sąd dokonuje oceny czy istniejące warunki i okoliczności mają charakter trwały, dotyczą okoliczności zasadniczych, ilościowo znacznych i wyczerpują te przesłanki, które w istotny sposób wpływają na istnienie czy zakres obowiązku alimentacyjnego.

Ustalanie możliwości zarobkowych pozwanego

Zaznaczyć należy, że ustalenie możliwości zarobkowych zobowiązanego do alimentacji ma często charakter hipotetyczny, co oznacza że sąd nie będzie kierował się zawsze zarobkami aktualnie osiąganymi przez zobowiązanego, ale weźmie pod uwagę zdolność do uzyskania wyższego wynagrodzenia, czyli możliwość podjęcia zatrudnienia na lepszych warunkach, młody wiek, kwalifikacje zawodowe, sytuację zdrowotną, oraz warunki panujące na rynku pracy.  Pod uwagę brane jest również nastawienie zobowiązanego do obowiązków rodzinnych, jego aktywność w poszukiwaniu pracy. Brak możliwości zarobkowych ze względu na niedołęstwo życiowe nie jest okolicznością powodującą obniżenie zasądzonych alimentów.

Sytuacją w której zobowiązany nie jest w stanie płacić zasądzonych alimentów jest również fakt odbywania kary pozbawienia wolności w warunkach uniemożliwiających zatrudnienie. W pewnych okolicznościach sąd może nie uwzględnić zmiany niekorzystnej dla możliwości zarobkowych zobowiązanego, jaką spowodowało umieszczenie go w zakładzie karnym. Dzieje się tak przede wszystkim w przypadku kiedy zobowiązany lekceważy swój obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny i dopuszcza się przestępstw z błahego powodu. Inaczej sąd oceniał będzie sprawców przestępstw nieumyślnych a inaczej sprawców przestępstw chuligańskich, czy skierowanych przeciwko rodzinie.

Przeczytaj też:  Dostęp do informacji publicznej – na czym polega?

Wypłacanie alimentów przez fundusz alimentacyjny

Należy pamiętać, że w przypadku wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego na rzecz uprawnionego zobowiązany będzie musiał zwrócić wypłacone przez fundusz  alimenty, łącznie ustawowymi odsetkami. W tej sprawie właściwy organ po zakończeniu okresu świadczeniowego lub po uchyleniu decyzji w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydaję decyzję administracyjną.

 

Autor: Anna Otto

Podziel się artykułem: