field-of-poppies-50588_640

Instytucja wyłączenia nieruchomości rolnych z produkcji rolnej

Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej jest przeprowadzane według przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Decyzję o wyłączeniu wydaje starosta na podstawie wniosku złożonego do starostwa, w którego obszarze działania znajduje się nieruchomość, której grunty mają podlegać wyłączeniu.

field-of-poppies-50588_640

Dopiero gdy się ją uzyska, grunt w ewidencji gruntów i budynków zostaje przekwalifikowany z rolnego na inwestycyjny.

Formalności związane z wyłączeniem nieruchomości rolnych

Do wniosku należy dołączyć  dokumenty m.in.  mapę geodezyjną z zaznaczoną własnością gruntów, wypis planu zagospodarowania przestrzennego, a także potwierdzenie prawa własności do nieruchomości  (akt notarialny lub wpis do księgi wieczystej). Wyłączenie gruntu łączy się to z koniecznością wniesienia opłaty, niemniej w przypadku przeznaczania nieruchomości na cele mieszkaniowe przewidziane są zwolnienia.

Wydanie decyzji zezwalającej nie będzie konieczne, gdy ziemia jest słabej jakości. Wnioskodawca powinien jednak dołączyć stosowne zaświadczenie dotyczące jakości gleby. Gruntami słabej jakości są nieużytki oraz użytki rolne klas IV, IVa, IVb, V i VI, VI pochodzenia mineralnego. Ale nawet takie Rada Gminy może objąć ochroną i wówczas do ich wyłączenia też niezbędne będzie zezwolenie. Natomiast ustawowo jest ono wymagane, jeśli chcemy budować na lepszej ziemi (wyższe klasy gleb pochodzenia mineralnego oraz wszystkie gleby pochodzenia organicznego).

Opłaty za wyłączenie nieruchomości rolnych z produkcji rolnej

Osoba, która uzyskała zwolnienie (a więc właściciel, użytkownik wieczysty, posiadacz samoistny, użytkownik, dzierżawca, zarządca) obowiązana jest uiścić opłatę roczną. Obowiązek powstaje z chwilą faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, a więc z chwilą faktycznego zaprzestania takiej produkcji i zapoczątkowania innej, nowej działalności.  Ponadto obowiązkiem osoby, która uzyskała zezwolenie jest obliczenie wysokości opłaty. W przypadku rezygnacji ze zwolnienia w okresie dwuletnim, osobie która wnioskowała o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej przysługuje zwrot opłat.

Zezwolenie jest bezpłatne, jeśli pod budowę domu jednorodzinnego ma być przeznaczony grunt o powierzchni do 0,05 ha (500 m2). Po przekroczeniu tej powierzchni trzeba uiścić opłatę jednorazową i dodatkowo opłaty roczne. Oddzielnie liczonym opłatom podlega również grunt przeznaczony pod budowę wolno stojącego garażu i budynków gospodarczych.

Przeczytaj też:  Ordynacja podatkowa ulegnie zmianom - co to oznacza dla podatników?

Opłata jednorazowa (tzw. należność) zależy od powierzchni wyłączonej z produkcji rolnej, rodzaju i klasy gruntu oraz ceny skupu żyta, którą co roku ogłasza GUS. Pomniejsza się ją o wartość rynkową gruntu w dniu jego faktycznego wyłączenia z produkcji.

 

Autor: Damian Czekaj

Podziel się artykułem: