zadoscuczynienie za smierc osoby bliskiej

Czym jest i czemu służy księga wieczysta?

W sposób najbardziej ogólny rolę ksiąg wieczystych określa art. 1 ustawy o księgach wieczystych  i hipotece, w myśl  którego prowadzi się je w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości.

zadoscuczynienie za smierc osoby bliskiej

Księga wieczysta

Księgi wieczyste są więc rodzajem rejestrów zawierających historię prawną nieruchomości. Dlatego tak ważne jest zapoznanie się z ich treścią przed zakupem działki bądź mieszkania. Instytucja ksiąg wieczystych jest obecnie uregulowana w dwóch aktach normatywnych: we  wspomnianej powyżej Ustawie o księgach wieczystych i hipotece z dnia 6 lipca 1982 roku (Dz. U. Nr 19,poz.147) oraz w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 1992 roku w sprawie wykonania przepisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece(Dz. U. Nr 29, poz. 128)

Trzy podstawowe zasady rządzące księgą wieczystą

jawność – każdy ma prawo zapoznać się z treścią księgi wieczystej(należy jedynie znać jej numer).Powyższa zasada oznacza, iż nie można zasłaniać się nieznajomością wpisów w księdze wieczystej ani wniosków, o których uczyniono w niej wzmiankę.

domniemanie zgodności z rzeczywistym stanem prawnym –  zakłada ono, iż prawa wpisane w księdze wieczystej istnieją, a wykreślone nie istnieją.

rękojmia wiary publicznej – oznacza ona, że w razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej  a rzeczywistym stanem prawnym  treść księgi wieczyste j  rozstrzyga na korzyść tego, kto poprzez czynność prawną z osobą uprawnioną według księgi nabył własność lub inne prawo rzeczowe. Istnieją jednak  wyjątki od tej zasady, jak np. działanie w złej wierze.

Księga wieczysta składa się z czterech działów

Dział I: obejmuje oznaczenie nieruchomości(jej wielkość, adres , położenie) oraz spis praw związanych z nieruchomością;

Dział II: dotyczy oznaczenia właściciela nieruchomości (imię, nazwisko, imiona rodziców) bądź użytkownika wieczystego;

Dział III: zawiera wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych (np. umożliwienie sąsiadom przejazdu przez działkę) oraz ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością (np. zakaz sprzedaży).

Dział IV: zawiera informacje dotyczące hipotek obciążających nieruchomość.

Przeczytaj też:  Obowiązkowe odblaski dla pieszych w walce z wypadkami drogowymi

W księdze wieczystej mogą również znaleźć się tzw. wzmianki. Sygnalizują one, że do sądu wpłynął wniosek o dokonanie jakiegoś wpisu. Należy pamiętać, iż wzmianki wyłączają rękojmię wiary  publicznej, co oznacza, iż nie można zasłaniać się brakiem wiedzy na ich temat.

Wniosek o założenie księgi wieczystej

Taki wniosek należy złożyć w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca położenia nieruchomości. Przy zakupie nieruchomości gruntowej niezbędny będzie także wypis z rejestru gruntów  określający powierzchnię i przeznaczenie terenu, wyrys z mapy ewidencyjnej i wykaz zmian gruntowych.

Nowa Księga Wieczysta (NKW)

Księgi wieczyste mogą być prowadzone w formie pisemnej bądź elektronicznej. Obecnie (od 2003 roku) prowadzona jest sukcesywnie informatyzacja ksiąg wieczystych (Projekt Ministra Sprawiedliwości zwany Nową Księgą Wieczystą).

Zgodnie z informacją zawartą na stronie ministerstwa, celem NKW jest zwiększenie bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami, usprawnienie postępowań dotyczących ksiąg wieczystych, jak również zapewnienie centralnego, jednolitego i łatwego  dostępu do ksiąg wieczystych  przy zachowaniu ich ochrony przed zniszczeniem lub nieuprawnionym dostępem.

Treść  NKW gromadzona jest w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych  mieszczącej się w Centralnym Ośrodku Przetwarzania.

 

Autor: Maria Staręga

Podziel się artykułem: